سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهبود روابط عاطفی

 

موضوع این مطلب اضطراب و ترس های مربوط به مرگ است.

من قصد دارم یک جنبه خاص از چنین اضطرابی را هدف قرار دهم ، و این ترس است که عزیزان شما بیمار شوند و یا بمیرندفکر می کنم این یک ترس نسبتاً متداول است و ممکن است هر زمان پس از تجربه اندوه یا یک آسیب ناشی از باخت ظاهر شود.

من شخصاً می توانم با این ترس ارتباط برقرار کنمبه دنبال مرگ زود هنگام پدرم وقتی دختر کوچکی بودم ، بی وقفه مادرم را نگران کردماو تنها والدینی بود که من ترک کرده بودم ، و یادم است که وسواس از او پرسیدم که آیا او نیز می خواهد بمیردمادرم با گفتن اینکه "من یک بانوی سرسخت هستم و به زودی ، به زودی نمی خواهم بمیرم تلاش خواهد کرد تا مرا اطمینان دهد." اما ، در حالی که سخنان او به من چند دقیقه تسکین بخشید ، اضطراب فراگیر من از دست دادن او دوباره با یک انتقام ظهور ظاهر می شد و من برمی گردم تا همان سؤال را از او بپرسمخوشبختانه او این کار را با قاطعیت پشت سر گذاشت و هرگز صبر و تحمل خود را از دست نداد.

در شرایطی که کودکی والدین خود را زود از دست می دهد ، می تواند تأثیر اضطراب در طول زندگی از احتمال از دست دادن هر کس دیگری داشته باشدهمچنین می تواند ترس از ترک را تشدید کندبرخی از کودکان ممکن است دچار اختلال استرس پس از سانحه شوند ، جایی که ممکن است خاطرات از دست دادن را در ذهنشان دوباره پخش کنند و منجر به پریشانی و اضطراب زیادی شوند.

یکی از افکار فعلی در حال حاضر این است که درمان PTSD نگرانی اصلی در مورد مشاوره اندوه فردی استآرزو می کنم بعنوان یک فرزند پس از مرگ پدرم به نوعی مشاوره دریافت کرده باشم زیرا علائم اضطراب من در بزرگسالی ادامه داشته است.

روشی که اکنون علائم اضطراب من آشکار می شود این است که وقتی کسی در خانواده ام بیمار باشد ، بیش از حد نگران می شوماین مرا نگران می کند ، خصوصاً وقتی فرزندانم بیمار هستند زیرا می خواهم از آنها در برابر هرگونه آسیب محافظت کنممن دوست ندارم هنگام صحبت با آنها احساس بی قدرت کنم.

و بعد از آن نیز نگران می شوم وقتی کسی که دوستش دارم دیر استدر حالی که ساعت به چشم می خورد ، شروع می کنم صحنه های وحشتناک حوادث رانندگی یا فاجعه را تصور کنموقتی از چنین ترس رنج می برید ، به نظر می رسد که از دست دادن همیشه در گوشه و کنار است ، آماده است تا آنچه را که برای شما با ارزش است از بین ببرداحساس امنیت و یا رها کردن نگهبان خود دشوار استمی توانم به شما بگویم که چنین اضطرابی می تواند بسیار خسته کننده و پرانرژی باشددر صورتی که از ترس از دست دادن رنج می برید ، درمانی می تواند کاملاً کمک کند.

در اینجا مواردی وجود دارد که از تجربه خودم در زمینه درمان در طی سالهای بزرگسالی آموخته ام تا بتوانم با این نوع اضطراب مقابله کنم:

  • به همان اندازه که دوست دارید قادر به کنترل همه چیز باشید ، نمی توانیدرها کردن این آرزو در مقابله با ترس شما بسیار مهم استما موجودات آسیب پذیر هستیم اما این بدان معنی نیست که ما باید با ترس زندگی کنیماین بدان معنی است که ما همانطور که دعای آرامش توصیه می کند ، انجام می دهیم: ما این خرد را کسب می کنیم که می دانیم چه می توانیم و نمی توانیم کنترل کنیمما بر بسیاری از شرایط زندگی هیچ کنترلی نداریم ، اما همیشه کنترل چگونگی کنار آمدن و پشتکار را کنترل می کنیم.
  • درک کنید که مرگ بخشی از زندگی استما عزیزان بسیاری را در طول زندگی خود از دست خواهیم داد زیرا این امر اجتناب ناپذیر استاما با تمرکز زیاد روی ضرر و زیان بالقوه ، خود زندگی را از دست می دهیماگر دائماً نگران یا ترس هستید ، آن فرصت های شگفت انگیز را برای برقراری ارتباط با دیگران و احساس شادی از این ارتباط از دست خواهید داد.
  • به انعطاف پذیری خود اعتماد کنید تا با بحران های زندگی کنار بیاییددرست است که هر یک از ما شرایط زندگی را تحمل می کنیم که ممکن است ما را به زانو درآورداما بدانید که امکان برخاستن دوباره و همچنین یافتن قدرت و شجاعت برای زنده ماندن وجود دارد.
  • برخی ممکن است بگویند که زندگی ما با ارزش تر است زیرا ما می میریموقت خود را در کنار عزیزان خود بگذرانیدبا شهامت نشان دادن و ابراز عشق زندگی واقعی کنیدبا گذراندن وقت با کسانی که بیشتر به آنها اهمیت می دهید خاطرات ماندگاری ایجاد کنید.
  • ترس های خود را در دفتر خاطرات یا ژورنال ها بنویسیدهنگامی که ترس در درون سر شما نگه داشته می شود ، رشد می کند تا همه موارد دیگر را مسدود کندخود را به صورت مکتوب بیان کنید و به احساسات خود یک منبع امن بدهیدبعضی اوقات دیدن ترسهای شما در پرتو روز قدرت آنها را بر شما کم می کند.
  • اگر احساس می کنید که ترس یا اضطراب شما به هیچ وجه ناتوان کننده شده است ، پس وقت آن است که به دنبال یک درمانگر خوب باشیدکسی را پیدا کنید که در PTSD یا مشاوره غم و اندوه تخصص داردشما لازم نیست این کار را به تنهایی انجام دهیدهمیشه پشتیبانی و کمک در دسترس است.

درست است که مرگ و میر بخشی جزئی اجتناب ناپذیر از زندگی استبدون شک ما در طول زندگی با ضررهای زیادی روبرو خواهیم شداما این بدان معنا نیست که ما باید وقت خود را تسویه کنیم تا اکنون از آن بترسیم.

روش هایی برای مقابله و کاهش ترس و اضطراب وجود دارد تا بتوانید روی چیزهای خوب زندگی مانند توسعه روابط معنی دار متمرکز شویدهیچ کس آن توپ بلوری را برای پیش بینی آینده ندارددر ضمن ، از تمام آنچه زندگی ارائه می دهد لذت ببرید و از آن لذت ببریدعزیزان و دوستان خود را در آغوش بگیرید و از تمام آنچه که هست قدردان باشید.

https://www.healthcentral.com/article/the-fear-of-losing-a-loved-one